ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน : เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา
หมวด : รัฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้แต่ง : ศ.วุฒิสาร ตันไชย, ชัยวุฒิ ตันไชย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน: เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา" ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญความสำคัญของเมืองในฐานะหน่วยทางการเมือง และกลไกการพัฒนาผ่านความเป็นเมืองที่เกิดขึ้น ตั้งแต่นวัตกรรม การศึกษา การสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อประเด็นระดับโลก